ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΙΙΙ. Α΄ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου
Για την εγγραφή των μαθητών στην Α΄ τάξη Πειραματικού Γυμνασίου ακολουθούνται οι παρακάτω
διαδικασίες, κατά περίπτωση:
α) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό των οποίων οι
γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν τη φοίτησή τους στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου Πειραματικού
Γυμνασίου.
Οι παραπάνω μαθητές/τριες εγγράφονται αυτοδίκαια στην Α΄ τάξη του συνδεδεμένου
Πειραματικού Γυμνασίου και οι απολυτήριοι τίτλοι διαβιβάζονται υπηρεσιακώς στο Πειραματικό
Γυμνάσιο εγγραφής, επί αποδείξει (παρ. 3 της υπό στοιχεία 2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β΄2675)
Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής
απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα
σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)).
β) Μαθητές/τριες που προέρχονται από το συνδεδεμένο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, των
οποίων οι γονείς/κηδεμόνες δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους σε συνδεδεμένο Πειραματικό
Γυμνάσιο.
Οι γονείς/γονείς/κηδεμόνες καταθέτουν υπεύθυνη δήλωση στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο φοίτησης
ότι δεν επιθυμούν την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο συνδεδεμένο Πειραματικό Γυμνάσιο το
αργότερο μέχρι 8 Μαρτίου 2022 συνοδευόμενη από την υπεύθυνη δήλωση μόνιμης κατοικίας με
το σχετικό αποδεικτικό. Ακολούθως, ο/η Διευθυντής/ντρια του Δημοτικού μεριμνά για την
κατάρτιση πίνακα με τις διευθύνσεις των παραπάνω μαθητών/τριών και έχει την ευθύνη, οι μεν
υπεύθυνες δηλώσεις να παραμείνουν στο σχολείο ο δε πίνακας να αποσταλεί στην οικεία
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου οι παραπάνω μαθητές/τριες να
κατανεμηθούν στα Γυμνάσια με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.Ενημερώνει, άμεσα, το Αυτοτελές Τμήμα Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων για τον συνολικό
αριθμό των μαθητών/τριών, που δεν επιθυμούν τη φοίτησή τους στο συνδεδεμένο Σχολείο.
γ) Μαθητές/τριες οι οποίοι/ες δε φοιτούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο ή φοιτούν σε
Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο το οποίο δεν συνδέεται με αντίστοιχο Πειραματικό Γυμνάσιο και οι
γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Γυμνάσιο.
Εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Γυμνασίου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της υπό στοιχεία 2367/ΓΔ4/24.06.2021/(Β΄2675) Υπουργικής
Απόφασης με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21 5-2019 υπουργικής απόφασης
«Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β΄ 2005)».
Παράλληλα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας
Διοίκησης προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική
κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Γυμνάσιο της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής
των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα
υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που
θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.
(https://depps.minedu.gov.gr/?page_id=8159), καθώς και στις ιστοσελίδες των οικείων σχολικών
μονάδω)
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 1283
Χθες2668
Τη βδομάδα 3951
Προηγούμενη βδομάδα 15973
Το μήνα 6681
Προηγούμενο μήνα 68595
Σύνολο 600054
Χρήστες 0
Επισκέπτες 21
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player