ΕΠΕΤΕΙΟΣ

Επέτειος Απελευθέρωσης Αθηνών».
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τεύχος Α΄/7.6.2010)
2. Τις διατάξεις της υπ. αρ. 37419/13479/8.5.2018 απόφασης του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ.Β΄/11.5.2018), με την οποία εγκρίθηκε η
121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, «Περί
τροποποίησης- επικαιροποίησης» του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής.
3. Το άρθρο 10 του Ν. Δ/τος 4260/1962 «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντας εις την Γενικήν
Διεύθυνσιν Διοικήσεως του Υπουργείου των Εσωτερικών» (ΦΕΚ 186/τεύχος
Α΄/12.11.1962).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 198/1967 «Καθιέρωση και τέλεση Δημοσίων Εορτών»
(ΦΕΚ 215/τεύχος Α΄/1967).
5. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.1 εδαφ. β΄ του Ν. 851/1978 «Περί της Εθνικής Σημαίας,
των πολεμικών σημαιών και του Διακριτικού Σήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας»
(ΦΕΚ 233/τεύχος Α΄/22-12-1978).
6. Την υπ. αρ. οικ. 457959/01.07.2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Περιφερειακή Σύμβουλο κα Βιδάλη Μαρία (Μαίρη) (ΦΕΚ
2763/07-07-2020/ τ.Β’).
7. Το από 07/10/2020 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων σχετικά με την Επέτειο Απελευθέρωσης
των Αθηνών.
ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 Οκτωβρίου 2020
• 08:00 π.μ: Επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
• 10:00 π.μ: Κατάθεση στεφάνων από τις Εφεδροπολεμιστικές, Αντιστασιακές και
λοιπές Οργανώσεις στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.σημαιοστολισμό των Δημοσίων και Ιδιωτικών καταστημάτων
των Ν.Π.Δ.Δ., των Οργανισμών και των Τραπεζών στην πόλη της Αθήνας τη Δευτέρα 12
Οκτωβρίου 2020, ημέρας εορτασμού της επετείου της Απελευθέρωσης των Αθηνών από
τα στρατεύματα κατοχής, από της ογδόης πρωινής μέχρι και τη δύση του ηλίου και
φωταγώγηση των Δημοσίων κτιρίων κατά τις βραδινές ώρες της ίδιας ημέρας.
Λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι οι φετινές εκδηλώσεις και οι καταθέσεις
στεφάνων θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.
Η ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ (ΜΑΙΡΗ) ΒΙΔΑΛΗ
Πίνακας Αποδεκτών:
1) Προεδρία της Δημοκρατίας
2) Πολιτικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού
3) Βουλή των Ελλήνων
4) Υπουργείο Εσωτερικών
- Γραφείο Υπουργού
- Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης/ Τμήμα Ποιότητας & Εθιμοτυπίας
5) Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
6) Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
- ΥΠΕΘΑ
• 11:00 π.μ: Έπαρση της σημαίας της Απελευθέρωσης στον Ιερό Βράχο της
Ακρόπολης.
• 11:30 π.μ: Κατάθεση στεφάνου από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας
κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5f7eb301a020fa43c7f24b3b στις 08/10/20 10:30
• 18:51 μ.μ: Υποστολή της εθνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
Αποφασίζουμε

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 128
Χθες191
Τη βδομάδα 1942
Προηγούμενη βδομάδα 1246
Το μήνα 1127
Προηγούμενο μήνα 5078
Σύνολο 134540
Χρήστες 0
Επισκέπτες 11
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player