καλλιτεχνικα σχολεια

ΘΕΜΑ: Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών
Σχολείων για το σχολικό έτος 2019-2020
Σχετ.: Η με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄
1375)
Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία Καλλιτεχνικών
Γυμνασίων» (Β΄ 1375) σας ενημερώνουμε ότι στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών Γυμνασίων
εγγράφονται μαθητές απόφοιτοι Δημοτικών Σχολείων, εφόσον επιτύχουν σε εξετάσεις που
διενεργούνται για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των Καλλιτεχνικών
Γυμνασίων.
Στα Καλλιτεχνικά Γυμνάσια λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: α) Εικαστικών Τεχνών β)
Θεάτρου-Κινηματογράφου γ) Χορού. Για την εισαγωγή μαθητών στα Καλλιτεχνικά Σχολεία
(Γυμνάσια) για το σχολικό έτος 2019-2020, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών από τις
6 Μαΐου έως τις 31 Μαΐου 2019 υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής στο
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο της περιοχής τους (σύμφωνα με τα συνημμένα), με εξαίρεση το
Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Αθηνών για το οποίο οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο της
Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας (Χίου 16-18, Μεταξουργείο, στον 4ο όροφο). Σε περίπτωση
που μαθητής επιθυμεί να είναι υποψήφιος σε δύο (2) κατευθύνσεις ο γονέας-κηδεμόνας του
υποβάλλει διαφορετική αίτηση για κάθε κατεύθυνση. Οι γονείς-κηδεμόνες μαζί με την αίτηση
στο Καλλιτεχνικό Σχολείο οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο
αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθ. Προτεραιότητας:
Αθήνα, 17-04-2019
Αρ. Πρωτ. 61171/Δ2
ΠΡΟΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης
 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου Π.Ε. και Δ.Ε.
(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων
Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης
 Δημοτικά Σχολεία (μέσω των Δ/νσεων Π.Ε.)
 Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών, Περιστερίου,
Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Γέρακα,
Ηρακλείου Κρήτης, Αμπελοκήπων
Θεσσαλονίκης, και Κοζάνης (μέσω των
οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης)
-----
Ταχ. Δ/νση :Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη :151 80 Μαρούσι
Ιστοσελίδα :www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες :Ευρ. Καλλιπολίτου
210-3443772
Όσον αφορά την κατεύθυνση Χορού, οι γονείς/κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής πρέπει να προσκομίσουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής
φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις
οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων.
Για το πρόγραμμα των εξετάσεων, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση και τις
εγγραφές των μαθητών ισχύει η με πρωτ. 61178/Δ2/18-04-2018 Υ.Α. «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων» (Β΄ 1375).
Παρακαλούνται οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης να μεριμνήσουν ώστε οι εξετάσεις
που θα διενεργηθούν για την επιλογή μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη των
Καλλιτεχνικών Γυμνασίων να μην πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019, ημέρα
διενέργειας της γραπτής εξέτασης των μαθητών/τριών για την εισαγωγή στην Α΄ τάξη Γυμνασίου
των Μουσικών Σχολείων.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, τηλ. 210-6616130
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, τηλ.2810-762610
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης, τηλ. 2310-727341
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Κερατσινίου-Δραπετσώνας, τηλ. 210-4613060
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Περιστερίου, τηλ. 210-5743178
στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Κοζάνης, τηλ. 24610-99875
στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α’ Αθήνας, τηλ. 210-5226549 (για το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο
Αθηνών)
Επισυνάπτονται:
1. Χωροταξική κατανομή Αττικής
2.Υπόδειγμα αίτησης γονέα/κηδεμόνα υποψηφίου Κ.Σ.
3.Υπεύθυνη δήλωση
Εσωτ. Διανομή:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείου Γενικού Γραμματέα
3. Διεύθυνση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε., Τμ. Α΄
4. Δ/νση Σπουδών Προγρ/των και Οργάνωσης Π.Ε. Τμ. Α΄
5. Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η Προϊσταμένη του Τμ. Α’
της Δ/νσης Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε.
του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Αναστασία Πασχαλίδου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΑΧΑΛΑΣ                                                                                                            ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.1
Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας εκτός
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας
Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας : Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας –
Ν. Χαλκηδόνας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Αττικής Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας
Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας: Δήμος Γλυφάδας & Δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης
Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά
Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας εκτός των Δήμων Γλυφάδας
& Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΣΥΝ.2
ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)
../.. /2019
Αρ. Πρωτ. :…………..
Προς τη Διεύθυνση
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………..
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………….
Συγγενική σχέση με τον/τη μαθητή/τρια:
…………………………………………………………..
Τηλέφωνο:…………………………………………
…………………………………………………………..
E-mail:………………………………………………..
του Καλλιτεχνικού Σχολείου
…………………………………………………………………….
Παρακαλώ όπως δεχθείτε στη διαδικασία
επιλογής μαθητών/μαθητριών για την Α΄ Τάξη
του Κ.Σ. για το σχολικό έτος 2019-2020 τον/την
……………………….. ……………………………………..
(όνομα) (επώνυμο)
που φοιτά στην ΣΤ΄ Τάξη και πρόκειται να
απολυθεί από το ………………………………….
-δημόσιο/ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Ο/ Η Αιτών/ούσα ……………………………….
(ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝ.1
Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας εκτός
του Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Περιστερίου Διεύθυνση Δ.Ε. Γ’ Αθήνας
Διεύθυνση Δ.Ε. Δυτικής Αττικής
Διεύθυνση Δ.Ε. Α’ Αθήνας : Δήμος Ν. Φιλαδέλφειας –
Ν. Χαλκηδόνας
Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα Αττικής Διεύθυνση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής
Διεύθυνση Δ.Ε. Β’ Αθήνας
Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας: Δήμος Γλυφάδας & Δήμος
Ελληνικού - Αργυρούπολης
Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου - Δραπετσώνας Διεύθυνση Δ.Ε. Πειραιά
Διεύθυνση Δ.Ε. Δ’ Αθήνας εκτός των Δήμων Γλυφάδας
& Ελληνικού - Αργυρούπολης
ΣΥΝ.2
ΑΙΤΗΣΗ (γονέα ή κηδεμόνα)
../.. /2019
Αρ. Πρωτ. :…………..
Προς τη Διεύθυνση
ΕΠΩΝΥΜΟ:………………………………………..
ΟΝΟΜΑ:…………………………………………….
Συγγενική σχέση με τον/τη μαθητή/τρια:
…………………………………………………………..
Τηλέφωνο:…………………………………………
…………………………………………………………..
E-mail:………………………………………………..
του Καλλιτεχνικού Σχολείου
…………………………………………………………………….
Παρακαλώ όπως δεχθείτε στη διαδικασία
επιλογής μαθητών/μαθητριών για την Α΄ Τάξη
του Κ.Σ. για το σχολικό έτος 2019-2020 τον/την
……………………….. ……………………………………..
(όνομα) (επώνυμο)
που φοιτά στην ΣΤ΄ Τάξη και πρόκειται να
απολυθεί από το ………………………………….
-δημόσιο/ιδιωτικό Δημοτικό Σχολείο
Ο/ Η Αιτών/ούσα ……………………………….
(υπογραφή)Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΤΟΥ Ν.
1599/1986, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ/ΑΙΤΟΥΣΑΣ
Υπεύθυνη Δήλωση:
Δηλώνω υπεύθυνα ότι η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου είναι η ακόλουθη:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Οδός Αριθμός Τ.Κ. Συνοικία Δήμος ή Δημοτικό Διαμέρισμα
όπου υπάγεται η συνοικία
Ο/Η Δηλών/ούσα
(υπογραφή)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
.………………………………………………………………..………………………………………………..
(ΕΠΩΝΥΜΟ) (ΟΝΟΜΑ)

Στατιστικά Ιστοσελίδας

Σήμερα 297
Χθες92
Τη βδομάδα 831
Προηγούμενη βδομάδα 1526
Το μήνα 3420
Προηγούμενο μήνα 6239
Σύνολο 109498
Χρήστες 0
Επισκέπτες 132
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player